+420 604 280 640 turna@atelier91.cz

Jsme architektonická a realizační kancelář s individuálním přístupem k investorovi a jeho požadavkům od začátku až po dokončení stavby.

ATELIÉR 91, spol. s r.o. vznikl nejprve volným sdružením architektů a inženýrů v roce 1991.

Jako společnost s ručením omezeným působíme od roku 1992 se zaměřením na komplexní služby v investiční výstavbě.

Nabízíme seriózní jednání, spolehlivost a flexibilitu na profesionální úrovni.

let zkušeností

projektů

%

spokojenost klientů

let zkušeností

projektů

%

spokojenost klientů

Předprojektová příprava

 • prověření souladu investičního záměru v zájmovém území s územním plánem
 • zajištění vyjádření příslušného odboru územního plánu a útvaru hlavního architekta, včetně regulačních podmínek
 • pořízení podkladů z katastrálního úřadu (výpis z listu vlastnictví, snímky z katastrálních map)
 • zpracování geometrických plánů
 • obstarání znaleckých posudků soudním znalcem na pozemek a nemovitosti
 • zajištění smluvních vztahů, notářských ověření, vložení do katastru nemovitostí
 • zhodnocení kompletního geodetického zaměření (výškopis a polohopis, včetně inženýrských sítía napojovacích bodů) v digitální podobě
 • zajištění odborných posudků pro závazné stupně projektové přípravy investičního záměru
 • koordinace požadavků státní správy a správců inženýrských sítí
 • zajištění zvláštní dokumentace pro posouzení vlivu na životní prostředí E.I.A.

Projektová příprava

 • zhotovení zastavovací, popř. objemové studie pro ověření požadavků investora v investičním záměru
 • předběžná projednání u dotčených institucí a subjektů jak státní správy a správců inženýr-ských sítí, tak majitelů sousedních pozemků
 • předběžný odhad investičních nákladů a případných vyvolaných investic
 • vypracování prvního závazného stupně – projektové dokumentace pro územní řízení, dle platných zákonných norem a předpisů- podání žádosti o územní rozhodnutí, spolupůsobení v průběhu řízení
 • vyřízení územního rozhodnutí o umístění stavby
 • zapracování závěrů k DÚR do druhého stupně projektové dokumentace – dokumentace pro vydánístavebního povolení
 • obstarání stanovisek a dokladů veřejnoprávních institucí, správců inženýrských sítí, popř.ministerstev a ostatních subjektů, nutných pro zahájení stavebního řízení podání žádosti, součinnost a zajištění vydání stavebního povolení

Příprava a realizace stavby

 • seznámení investora se závěry vydaného stavebního povolení ve vztahu ke splnění podmínek při realizaci stavby s případným vlivem na finanční zajištění stavby
 • výklad k celkovému rozpočtu stavby s možnostmi úspornějších řešení a etapizace výstavby při zachování kvality a technologických postupů v reálných lhůtách
 • zajištění výběrového řízení realizace na celek nebo části stavby
 • doporučení, popř. výběr dodavatele
 • zajištění smluvních vztahů zúčastněných subjektů
 • spolupůsobení při zajištění financování stavby bankovním úvěrem apod.
 • organizace dodavatelského systému s vlastními nebo investorem vyzkoušenými dodavateli
 • výkon autorského a technického dozoru investora, zvláště při realizaci generálním dodavate-lem stavby
 • zajištění potřebných vyjádření odborných posudků, popř. záborů v průběhu stavby
 • kontrola kvality a dodržování technologických postupů a termínů výstavby v závislosti na fakturaci
 • organizace a vedení kontrolních dnů
 • řešení sporných otázek mezi investorem a ostatními zúčastněnými subjekty
 • zajištění investorských, popř. klientských změn
 • obstarání všech potřebných dokladů nutných pro kolaudaci
 • zajištění hladkého průběhu předávání a převzetí díla
 • odstranění vad a nedodělků dodavateli
 • organizace kolaudačního řízení a zajištění kolaudace s nabytím právní moci
 • předání hotového díla do užívání investorovi, popř. jeho klientům (zaškolení obsluhy atd.)
 • závěrečné vyúčtování celé stavby
 • zajištění právní moci při řešení soudních sporů (vypracování nezávislých soudně znaleckých posudků apod.)
 • zajištění správy a údržby nemovitosti ověřenými firmami

Mezi naše významné klienty patří

TOP projekty

Bartošova 16, Zlín 760 01

+420 604 280 640

turna@atelier91.cz

www.atelier91.cz

i

ATELIÉR 91, spol. s r.o.

i

IČ: 46993134

i

DIČ: CZ46993134